SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

I daļa.  Vai karš?  

Kosmiskais audums un „noirušais valdziņš”

Laika telpa, kurā mēs dzīvojam ir veidota kā duāla dažādos līmeņos un dažādos aspektos. Piemēram, mums ir labā un kreisā ķermeņa puse, ir diena un nakts, ziema un vasara, labais un ļaunais. Tā var turpināt bezgalīgi, jo šajā ilūziju Relatīvās realitātes pasaulē esam tā veidoti.

Savukārt, ja cilvēka apziņa spētu paraudzīties „no malas” uz laika telpu, kurā atrodamies ar fizisko/redzamo izpausmes formu, mēs spētu ieraudzīt arī nefiziskās esības formas, kuras nav taustāmas ar fizisko redzi, dzirdi un citām sajūtām un maņām. Bez tam, pastāv fiziski redzamās pasaules jeb Relatīvās realitātes  neredzamā daļa un arī Absolūtās realitātes neredzamā daļa.

Kaut arī šīs Relatīvās realitātes jeb ilūziju laika telpas redzamo daļu mēs, cilvēki, protam jau daļēji pārvaldīt un uzskatām, ka daudz ko no tā, ko redzam spējam arī saprast, tad fiziski redzamās pasaules neredzamo daļu apjaust un pārvaldīt spēj retais. Šos cilvēkus var atpazīt pēc tā, ka viņi pārzina Kosmiskos likumus, tai skaitā dzimšanas un nāves principus, spēj šos noteikumus pielietot, esot iemiesotā veidā.

Cilvēki atšķiras prasmēs un spējās. Ir cilvēki ar evolūcijas vektoru uz leju (vardarbības un ciešanu radīšanas piekritēji) un tie  cilvēki, kuru evolūcijas vektors ir vērsts uz atkal apvienošanos ar „Sākumu sākumu” jeb Radītāju.

Lejupvērstā vektora evolūcijas forma „paredz” attālināšanos no Radītāja, jo nepastāv savienojums ar Radītāju caur mistisko enerģijas saņemšanas sistēmu „sudraba pavediens”. Diezgan bieži šie cilvēki šajā relatīvās realitātes pasaulē veido tā saucamās savas personīgās ilūziju pasauļu telpas. Lai radītu savas ilūziju pasaules, tiek pielietota citu cilvēku enerģija. Enerģija tiek iegūta dažādos veidos, bet visbiežāk manipulējot un apzogot tos, kuriem ir  „pieslēgums” caur sudraba pavedienu pie mūžīgi esošā enerģijas avota – Radītāja jeb Centrālās Saules. Sudraba pavediena īpašnieki ir vienīgie no kuriem var iegūt enerģiju tie, kuriem šādas saiknes ar Radītāju nav.

Līdz „Pasaules gala dienai”, kura notika 2012.gada 22.septembrī (un nevis decembrī!), šajā duālajā laika telpā dominēja izkropļotas Gaismas matrices jeb Tumsas likumi.  Gaismas enerģiju plūsma Kosmiskās laika telpas audumā notiek pēc Dzīvības zieda struktūras principiem. Ja kaut kur tiek izjaukta esošā struktūra, tad tā vairs nevar veikt savas funkcijas. Lai to saprastu, aprakstīšu, salīdzināšanai, ļoti primitīvu piemēru. Iedomājieties, ka Jums ir džemperis ar skaistu rakstu, kas veidots ne tikai lai priecātos par prasmīgi paveikto adīšanu, bet šis džemperis veic arī sildīšanas funkciju. Pēc dažādiem raksturīgajiem elementiem, jūs atpazīstat šo rokdarbu kā džemperi. Taču, ja kādu iemeslu dēļ dažās adījuma vietās izplīst caurums, pārtrūkst diegs un sāk noirt viens valdziņš pēc otra, tad džemperis pārvēršas par bezveidīgi samudžinātu diegu kaudzīti. Kaut arī dzijas diegi ir tie paši gan pēc garuma, gan pēc svara, tomēr tie nav sakārtoti zināmā raksta secībā (audumā), bet veido haotiski savienotus un nesavienotus pavedienus. Tas vairs nav džemperis, jo neveic savas svarīgākās funkcijas – nesilda un nav skaistā raksta.

Līdzīgi tas ir ar Kosmisko audumu, kurš pirmmatērijā veidots Dzīvības zieda struktūrā. Ja Dzīvības zieda struktūrā „iemontē” Gaismu saturošas enerģijas, Kosmiskais audums pilnveidojas un evolucionē” ar visām tām milzīgo esības formu daudzveidībām, kuras ir Radītāja radītas un savienotas ar „sudraba pavedienu”.

Lai izprastu iepriekš minēto: atcerieties piemēru par džemperi ar skaisto rakstu. Raksts, šajā gadījumā, simbolizē Kosmisko matēriju jeb audumu Dzīvības zieda struktūrā. Iedomājieties, ka šim džemperim Jūs uzšujat ar izšuvuma diegiem vēl kādas aplikācijas – ziedu, dzīvnieku motīvu vai vēl ko citu. Lūk, džemperis iegūst vēl kādu „uzmontētu” detaļu. Tas ir kļuvis vēl skaistāks un  tīkamāks, arī funkciju – „sildīt” ir saglabājis.

Līdzīgi ir ar Kosmisko pirmmatēriju. Dažādo Kosmisko esības formu evolūcijas/rīcības rezultāts ierakstās/iemontējās Kosmiskajā audumā. Piemēram, katra cilvēka jebkura rīcība ierakstās un iekopējās visā Kosmiskajā telpā. Uzsveru: visā Kosmiskajā telpā!

Tas nozīmē, ka tad, kad cilvēks izies ārpus mākslīgi radītās Relatīvās realitātes ilūziju pasaules lineārās laika telpas: „pagātne – tagadne – nākotne” (tās, kurā šobrīd mēs atrodamies) un evolūciju turpināsim Absolūtajā realitātē ar laika telpu „šeit un tagad”, tad katra cilvēk rīcības rezultāts cilvēku jau sagaidīs.

Patiesībā laika telpa „šeit un tagad” nav jāmeklē nekur tālu, jo pat fiziski iemiesoti cilvēki spēj enerģētiski pārvarēt lineārās laika telpas robežu un nokļūt laika telpā „šeit un tagad”, nolasīt informāciju, kas attiecas ne tikai uz lineārās laika telpas pagātni, bet arī uz nākotni un … bez problēmām atgriezties šajā ilūziju pasaulē. Tā spēja daudzi mediji pagātnē un, patiesībā, nav nekādu no Radītāja uzliktu ierobežojumu jebkuram cilvēkam sasniegt iespēju „lasīt” informāciju no Kosmiskā informatīvā auduma jeb lauka. Ierobežojumi cilvēkam nokļūt „tur” ir meklējami citā līmenī.

Kosmiskais audums, kurā ir „ieaustas” planētas, planētu sistēmas, galaktikas, lokālie visumi, tai skaitā mūsu lokālais visums Nebadons, virsvisums Orvantons un citi virsvisumi*, sākotnēji bija radīti no Centrālās Saules Gaismas etalona pirmmatērijas enerģijas Dzīvības zieda struktūrā ar centru „Centrālā Saule”. Dzīvības zieda struktūras Kosmisko pirmmatēriju un visu, kas no tās izveidots, saglabājot Dzīvības zieda struktūru, pieņemts saukt par Gaismu.

Taču Lielā visuma septītajā virsvisumā lokālajā septītajā visumā Nebadonā „noira valdziņš”. „Noirušo valdziņu” cilvēki sauc par Luciferu. Viņš „atvienojās” no Radītāja (lasi „70. un 71. Saruna ar lasītāju”) un viņa vadībā „valdziņu noiršana” turpinājās, tādējādi izkropļojot Kosmiskās matērijas Dzīvības zieda struktūru. Lūk, tādēļ izkropļotu Kosmisko Gaismas audumu var definēt par Tumsu, bet tās evolūcijas principus, formas, nosacījumus utt. par Tumsas evolūcijas modeli.

Jums ir jāprot atšķirt terminus „dienas gaisma un nakts tumsa” no terminu nozīmes „Gaismas enerģija un Tumsas enerģija”. Baltās drēbēs ar sakrālajiem simboliem apkāries, svētbildēm rokās un citādākām ārēji maldinošām skaistām ārišķībām - skaistu augumu, labu frizūru un oratora spējām, runājot cilvēku ausīm tīkamas uzrunas, patiesībā var izrādīties visjaudīgākais Tumsas varas un pārvaldes pārstāvis – pēc būtības alkatīgs, slepkavniecisks, ļauns un melīgs ar savtīgiem un egoistiskiem mērķiem…

Gaismas evolūcijas modelī Radītājs ir radījis dažādas esības evolucionējošās formas. Arī izkropļotajā Kosmiskajā audumā jeb laika telpā, kuru okupējusi Lucifera pasaule, ir radītas Tumsas pasaules esības evolucionējošās formas.

Tā kā laika telpa, kurā dzīvojam, ir duāla, tad Tumsas pasaule ir „nošpikojusi” no Radītāja to, kā ir veidotas dažādas evolūcijas formas un ir „saražojusi” pati savas evolūcijas būtības. „Nošpikojusi” tāpēc, ka radīšanas tiesības ir tikai Radītājam un viņš tās deleģē caur „sudraba pavedienu”. Atšķirība starp Gaismas un Tumsas evolūcijas formām ir pamanāma tikai zinošiem un redzošiem, taču par tādiem kļūt var jebkurš, kurš uz to mērķtiecīgi tiecās.

Cilvēka ķermenis – pieprasītākais  iemiesošanās veidols

Fiziskajā pasaulē viena no „vispieprasītākajām” ķermeņa formām ir cilvēka forma. Sākotnēji Radītājs, dzīvības radītāji un sējēji izveidoja primitīvas evolūcijas formas, tad, pilnveidojot kukaiņveidīgo un dzīvnieku evolūcijas formas tika radīta cilvēka jeb humanoīda forma.

Humanoīda forma, fiziski blīvās matērijas līmeņos, tika uzskatīta par visveiksmīgāko, jo stihiju garu apvienotajā substancē, ko sauc par cilvēka ķermeni, varēja un var iemiesoties būtības, kuru evolūcijas forma ir nemateriāla jeb augsti attīstīta gara esība. Citi tos sauc par Dieviem, taču tas nav pareizs formulējums, kas nes sajukumu reliģiski ticīgajiem.

Gaismas esības iemiesošanās iemesls katram augsti attīstītajam garam ir individuāls kā Dvēseles Kosmiskais un Zemes uzdevums, lai veicinātu Centrālās saules harmonisku Gaismas evolūciju un aizpildītu Dzīvības zieda struktūras rakstu ar arvien krāšņāku enerģiju papildinājumu. Tieši cilvēku forma nodrošina īpašās Mīlestības enerģijas bezgalīgo daudzveidību radīšanu pat viena cilvēka evolūcijas laikā. Daudzu cilvēku pieredze Gaismas pirmmatērijas pārveidošanā ir grandiozs Mīlestības enerģiju uzkrājums Kosmiskā auduma veidošanai Kosmiskajai telpai paplašinoties.  

Tik tālu viss bija brīnišķīgi ieplānots. Uzprojektētā Gaismas evolūcijas matrice darbojās un papildinājās ar visa veida evolūcijā  esošo būtību Gaismas pieredzi līdz „noira valdziņš”.

Tumsas pasaule „nošpikoja” nepatentēto formu „cilvēks”  un šobrīd cilvēka formas ražošana Tumsas pasaulē ir uz „konveijera” principa.

Starpība starp Gaismas radīto cilvēku, kurš radīts saskaņā ar Gaismas evolūcijas plānu un Tumsas cilvēku, kurš dzimis Tumsas pasaules fabrikā (tiešā un pārnestā nozīmē), fiziski nav redzama. Taču starpība ir milzīga. Ja Gaismas cilvēks enerģiju saņem no Centrālās Saules caur sudraba pavedienu, vēlāk arī caur antaharanu, tad Tumsas pasaule savus Tumsas cilvēkus nedaudz pastimulē ar nelielu enerģijas devu no Tumsas pasaules krātuvēm, piešķir Tumsas uzdevumu un palaiž duālajā pasaulē meklēt enerģiju priekš sevis paša un arī nodevu veidā sagādāt enerģiju Tumsas pasaules uzturēšanai pēc principa: "jo vairāk, jo labāk”.

Kamēr Gaismas cilvēki tiecās pēc lielām uzvarām un laimes, tikmēr Tumsas cilvēki iztiek ar mazām, bet regulārām uzvarām, tādējādi traucējot Gaismas cilvēkiem sasniegt lielo uzvaru. 

Enerģija, kuru iegūst Tumsas cilvēki savai izdzīvošanai un Tumsas pasaules saglabāšanai, visbiežāk tiek iegūta no Gaismas cilvēkiem vardarbīgā ceļā.

Enerģiju pārdale pēc Duālisma Tumsas principiem

Vardarbības modeļu un metožu ir ārkārtīgi daudz, tās ir slēptas un klaji saskatāmas, gan pazemojot, gan ar viltu, lišķību un meliem, stimulējot Gaismas dvēseļu iemiesotos cilvēkus kalpot Tumsai ar varas, naudas un slavas enerģiju palīdzību, līdz brīdim, kad, enerģiju ieguves nolūkos Gaismas cilvēkiem tiek atņemts pilnīgi viss līdz pēdējai enerģijas lāsītei un dvēseles spēka kripatiņai, ieskaitot to, ka tiek izzagta arī pati dvēsele. Tautā par tādiem saka, ka viņi ir „pārdevuši dvēseli velnam”.

Tumsas pasaule šobrīd lielā steigā ražo Tumsas cilvēkus un tas ir redzamais fakts straujajam cilvēku skaita pieaugumam uz Zemes. Katram Tumsas cilvēkam Tumsas pasaules Dievi – Radītāji piešķir līdzi Zemes dzīvei sākotnējo enerģijas kapitālu līdz brīdim, kad viņš pats spēs iegūt (zagt!) enerģiju no Gaismas cilvēkiem. Šī iemesla dēļ Tumsas pasaulē strauji sarukuši enerģijas krājumi, jo lielākā daļa no enerģētiskajā līmenī esošajām enerģijām ir „pārcēlusies” uz redzamo pasauli iemiesoto cilvēku formās.

Savukārt iemiesoto Gaismas cilvēku skaits īpaši nemainās jau daudzus simtus tūkstošus gadus. Tas ir radījis redzamajā duālajā pasaulē Tumsas enerģiju pārsvaru.    Gan ar iemiesoto cilvēku klātbūtni, gan ar to Tumsas enerģijas daudzumu, ko „nes” šie cilvēki. Šobrīd, rēķinot aptuveni, pret vienu Gaismas cilvēku nostājas vairāk kā deviņi Tumsas dvēseļu iemiesotie cilvēki. Skumji, jo tie vēl ir optimistiski parametri. Dažās pasaules valstīs un teritorijās šīs attiecības starp Gaismu nesošajiem cilvēkiem un Tumsas cilvēkiem, ir vēl dramatiskākas. Tāpēc rodas sajūta, ka izdzīvošanas iespējas ar katru mirkli saasinās un saspringst attiecības ne tikai starp pieaugušajiem, bet arī starp bērniem skolās un pat bērnu dārzos.

Kaut arī Gaismas bērniem sudraba pavediena sistēma nodrošina nepārtrauktas un bezgalīgas enerģijas saņemšanas tiesības, viņiem ir visgrūtāk – arī caur sudraba pavedienu var ieplūst zināms enerģiju daudzums, kurš paredzēts tikai pašam Gaismas cilvēkam un brīdī, kad tiek nozagta enerģija, Gaismas cilvēki strauji sajūt nogurumu, miegainību, zūd koncentrēšanās un prāta asums.

Vai kļūs vēl bezcerīgāk?

Tumsas pasaule labi pārzina Kosmiskās evolūcijas principus un ciklus. Viņi zina arī to, ka saskaņā ar Orvantona Virsvisuma un Nebadona visuma Kosmiskā ģeogrāfiskā stāvokļa maiņu attiecībā pret Centrālo Sauli, mūsu virsvisums no Tumsas puses pirmmatērijas ieiet Centrālās Saules Gaismas starojumā, kurš tikai pastiprināsies ar vien jaudīgāk vēl daudzus turpmākos miljardus Zemes gadus. Tuvāko Gaismas jaudas pastiprināšanos turpmākajos 13 tūkstošos gadus sauc par Galaktisko dienu.

Un nekas, kas nav tiešā saiknē ar Centrālo Sauli, šim Gaismas starojumam nespēs pielāgoties un tajā evolucionēt. Tāpēc sākas nežēlīga cīņa par jebkuriem resursiem, tai skaitā par dzīvības un laika enerģiju.

Karošanas, terora un līdzīgu vardarbību rezultātā, mirstot vai mokoties ciešanās, atdalās milzīgs enerģijas daudzums. To labi pārzināja acteku, šumeru laikos Tumsas priesteri, tādēļ bija izplatīts upurēšanas rituāls, kuru laikā pa upurēšanas piramīdu ripoja gūstekņu galvas un kāpnes pludoja asinīs, lai enerģētiski pabarotu Tumsas būtnes, it īpaši spārnotās čūskas.

Tajā laikā spārnotās čūskas neslēpās cilvēku ķermeņos, bet starp cilvēkiem dzīvoja ar savu patieso ķermeņa veidolu. To apliecina daudzi arheoloģiskie priekšmeti. Protams, ka Gaismas cilvēku cīņa ar spārnotajiem reptiļiem ir bijusi vienmēr. Pēdējā, visnozīmīgākā kauja bija pirms 7524.gadiem, kad svētais Juris Uzvarētājs daļu no šiem asinskārajiem radījumiem „patrieca”  no fiziskās laika telpas. Stāsta, ka viņi bija spiesti aizvākties uz jaunu mājvietu - astrālo līmeni.

Dažādu objektīvu un neobjektīvu iemeslu dēļ, ar laiku cilvēki pazaudēja spējas apzināties fiziskās pasaules smalkajos līmeņos notiekošo. Šobrīd cilvēki baidās pat no spokiem, neapjaušot, ka ir daudz bīstamākas tendences, proti - nemanāmi planēta tiek vadīta ar Tumsas un asinsizliešanas metodēm no nefiziskajiem līmeņiem, bet daudzi fiziski iemiesotie cilvēki ir viņu instrumenti planētas un valstu pārvaldes sistēmās.

Tos, kuri ir Tumsas pasaules instrumenti varat atpazīt pēc viņu darbiem. Tikai domājiet paši nevis ļaujieties meliem, kuros sapinoties cilvēks reaģē emocionāli un ir enerģijas mašīna Tumsas un vardarbības stiprināšanai! Vai Latvijas tautai ir izredzes izdzīvot?

Tāpat kā mums ģenētiskā atmiņa gaudo kā sirēna ieraugot odzi (ķirzaku, krupi, vardi), arī Tumsas pasaules fiziski iemiesotajiem sākas histērija izdzirdot runas par svētā Jura (Georgija) Uzvarētāja pieminēšanu. Tās ir arī viņu atmiņas par to, ka viņi ir uzvarami.         

Vardarbības laikā pieaugušie ražo galvenokārt emociju un ciešanu enerģijas, bet bērnu nāves brīdī atbrīvojas dvēseļu dzīvības spēka un piešķirtā mūža LAIKA enerģijas. Laika enerģijas ir visvērtīgākais un dārgākais mūsu planētas resurss, kurš nodrošina tiesības uz pastāvēšanu jeb esību.

Gaismas cilvēku savienojums ar Centrālo Sauli ir garants tiesībām uz mūžību. Tumsas cilvēku mūžība no Tumsas puses nav un nevar tikt piešķirta, jo arī pašas Tumsas pasaules pastāvēšana, saskaņā ar Radītāja nosacījumiem, ir ierobežota laikā.

Lai Tumsas pasaules un Tumsas cilvēki ilgāk noturētos Tumsas evolūcijas modelī, viņiem ir vajadzīgas papildus jebkuras enerģijas, bet it īpaši LAIKA enerģijas. Augsta ranga Tumsas darbinieki atbrīvoto enerģiju spēj zibenīgi pārtvert un „noglabāt savās resursu krātuvēs”. Lai iegūtu šādas enerģijas, Tumsas pasaulei, ar visu tās zagļu varzu, obligāti un pēc iespējas ātrāk ir vajadzīgs globāla izmēra karš.

Centrālā Saule jeb Radītājs ir pieņēmis lēmumu – „noirušo valdziņu” kopā ar Gaismas evolūcijai nederīgo Kosmisko auduma posmu izjaukt. Tumsas pasaules esības formas jau daļēji tiek nosūtītas uz Kosmiskajām „Martena krāsnīm” pārkausēšanai un saskaldīšanai līdz Gaismas pirmmatērijai. Bet laika telpu ir uzdots atjaunot no jauna Dzīvības zieda struktūrā.

Kaut arī šobrīd redzamajā pasaulē maz kas liecina par Gaismas pārsvaru, jo izskatās, ka viss kļūst vēl tikai ļaunāk, tomēr smalkajos līmeņos lielas Gaismas cīņas jau ir guvušas pārsvaru pār Tumsu.

Raksta II. daļu skatīt šeit.

Ar mīlestību.

Skaidrīte Aleksejeva,

m.b.a.maģistre,

kosmoeniopsiholoģe,

dziedniece,

Tradicionālā Reiki meistare.