Drukāt

 

dokomentulogo1

 

Sākot no 01.01.2014 ir mainījusies kārtība DVS Urantija dziednieku sertifikācijā, kas ietver izmaiņas sertifikācijas kārtībā un dziednieka prasmju novērtējumā. Ar visām izmaiņām iespējams iepazīties sekojošā rakstā.

 

 

  

 

 

 

 

 


I. sadaļa. Izmaiņas sertifikācijas kārtībā

1.1. Dziednieku sertifikācijas kārtība līdz 31.12.2013.

Ja skolas apmeklētāji ir veiksmīgi apguvuši dziedniecības nodarbības un tās nostiprinājuši praktiskajās nodarbībās piedaloties profesionālo dziednieku praksē, ir iespējams kārtot kvalifikācijas pārbaudījumu DVS Urantijas dziednieku sertifikācijā un iegūt Dziednieka sertifikātu ar tiesībām veikt dziedināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā.

Speciālisti, kuri nav izgājuši apmācības DVS Urantija organizētajās nodarbībās, par SIA DVS Urantija Sertifikācijas komisijas dziednieku kvalifikācijas pārbaudījumu kārtību precīzāk var noskaidrot pie Skaidrītes Aleksejevas (29276118 ).

Iepriekš aprakstītā sertifikācijas kārtība no 31.12.2013.ir atcelta.

1.2. Dziednieku sertifikācijas kārtība no 01.01.2014.

Pēc 2012.gada decembra kardināli mainījusies planētas enerģētiskās struktūras matrice. Pamatojoties uz jaunajiem planetārajiem enerģētiskajiem procesiem, DVS Urantijā ir pilnībā mainīta dziednieku sertifikācijas kārtība.

1.2.1. Vienas dienas laika posma dziednieku kvalifikācijas pārbaudījums, kuru veica DVS Urantijas sertifikācijas komisija, ir atcelts.

1.2.2. Sertifikācijas kārtība no 01.01.2014. balstās uz dziedināšanas apmācības procesu, saskaņā ar teorētisko zināšanu un praktisko prasmju apgūšanas laiku un līmeni. Ir 4 kategorijas, kas norāda uz dziedināšanas profesionalitāti un kvalitātes  rādītājiem. (skat. II sadaļu „Sertifikācijas kārtība”).

1.2.3. „Dziedināšana” – ar šo terminu šeit izprot  darbību, kur dziedināšana notiek kā profesionālā darbība, saskaņā ar Latvijas Republikas uzņēmējdarbības un nodokļu regulējošajiem normatīvajiem dokumentiem.


II. sadaļa. Serifikācijas kārtība, atbildība

2.1. DVS Urantija ir atteikusies no dziednieku sertifikācijas kārtības, kurā bija paredzēta iespējamība sertificēt neiepazītus pretendentus ar tiesībām iegūt dziednieka sertifikātu.

(DVS Urantijas izsniegtais „Dziednieka sertifikāts” ar tiesībām nodarboties ar dziedināšanu Latvijas Republikā, uzlika par pienākumu DVS Urantijas dziednieku sertifikācijas komisijai būt atbildīgai par šādu dziednieku rīcību un ētiku. Prakse pierādīja, ka mēdz būt „dziednieki”, kuri nav šī vārda cienīgi, ar dubulto morāli un grauj dziednieku kopējo tēlu.)

2.2. DVS Urantijā ir radīta potenciālo dziednieku apmācība teorētiskajās un praktiskajās prasmēs skolā „Zeme – dvēseles pagaidu mājas”. Nodarbībās notiek teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apmācība pielietot dziedināšanā DVS Urantijas kolektīvajā darbā izstrādāto dziedināšanas metodiku, kura ir DVS Urantijas autordarbs un īpašums.

2.2.1. Interesenti informāciju par iespējām mācīties DVS Urantija izveidotajā skolā „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” var iegūt no Urantijas m-lapas, no radiem, draugiem, paziņām, taču visizsmeļošākā informācija ir tad, ja interesents ierodas uz kādu no Urantijas nodarbībām, piemēram uz „Ceturtdienas meditāciju” 18.oo – 19.3o; uz „Lielo apli” katra mēneša pēdējā sestdienā 10.oo- 14.oo; uz „atvērto čenelingu” un citām nodarbībām.

2.2.2.Pastāv 3 dziedināšanas prasmju, zināšanu apgūšanas mērķi un pielietošanas iespējas:

DVS Urantijas skola „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” nodarbības ir organizētas tādā veidā, ka pasniegtās zināšanas dod iespēju praktizēt visos trijos līmeņos, taču paša cilvēka ziņā paliek tas, cik plašā mērā tiek pielietotas apgūtās zināšanas, praktiskās iemaņas (var dziedināt tikai sevi un var dziedināt plašā mērogā).

2.2.3. Lietojot DVS Urantijas kolektīvajā darbā izstrādāto dziedināšanas metodiku, atsauce uz DVS Urantiju obligāta. Pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par autortiesību pārkāpumu. Šādos gadījumos DVS urantija patur tiesības pielietot visus tiesiskos instrumentus.

2.3. saskaņā ar DVS Urantijā izstrādātajām tiesībām profesionāli darboties dziedināšanā (Profesiju klasifikators: 324 Dziednieki un Ekstrasensi (3241 Dziednieki, 3242 Ekstrasensi), dziednieka kvalifikācija DVS Urantijā tiek novērtēta profesionālajos rādītājos ar 4 līmeņiem:

(Sertifikāta ierakstu kārtība ir šāda:  SERTIFIKĀTS Nr. (individuālais numurs). Apliecinu, ka (Vārds Uzvārds Personas kods) ir sekmīgi noklausījies  garīgās attīstības un pašpilnveidošanās lekciju un praktisko nodarbību I kursu  „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” (stundu skaits) akadēmisko stundu apjomā no 2013.g. IX – 2014.g.VI (datums, izdošanas vieta, DVS Urantija zīmogs un atbildīgās personas paraksts).

((Sertifikāta ierakstu kārtība ir šāda:  SERTIFIKĀTS Nr. (individuālais numurs). Apliecinu, ka (Vārds Uzvārds Personas kods) ir sekmīgi noklausījies  garīgās attīstības un pašpilnveidošanās lekciju un praktisko nodarbību II kursu  „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” (stundu skaits) akadēmisko stundu apjomā no 2013.g. IX – 2014.g.VI (datums, izdošanas vieta, DVS Urantija zīmogs un atbildīgās personas paraksts).

(Sertifikāta ierakstu kārtība ir šāda:  SERTIFIKĀTS Nr. (individuāls numurs). Apliecinu, ka (Vārds Uzvārds Personas kods) ir sekmīgi apguvis garīgās attīstības un pašpilnveidošanās lekciju un praktisko nodarbību  III kursu  „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” (stundu skaits) akadēmisko stundu apjomā no 2013.g. IX – 2014.g.VI. Sertifikāts dod tiesības veikt patstāvīgu dziednieka praksi pielietojot DVS Urantijā izstrādāto dziedināšanas metodiku (datums, izdošanas vieta, DVS Urantija zīmogs un atbildīgās personas paraksts).

(Sertifikāta ierakstu kārtība ir šāda:  SERTIFIKĀTS Nr. (individuāls numurs). Apliecinu, ka (Vārds Uzvārds  Personas kods) ir sekmīgi apguvis DVS Urantijas dziednieku meistarklases garīgās attīstības un pašpilnveidošanās  lekciju un praktisko nodarbību kursu  „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” (stundu skaits) akadēmisko stundu apjomā no 2013.g. IX – 2014.g.VI.

Sertifikāts dod tiesības veikt patstāvīgu dziednieka praksi pielietojot DVS Urantijā izstrādāto dziedināšanas metodiku (datums, izdošanas vieta, DVS Urantija zīmogs un atbildīgās personas paraksts).

2.4. Dziednieku sertificēšanas kārtība ar 01.01.2014. paredz, ka DVS Urantijas skolas  „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” izsniegtie sertifikāti līdz 2013.gada 31.decembrim neatbilst sertifikācijas kārtībai no 01.01.2014. Šādiem sertifikātiem ir informatīvs raksturs, kas apliecina, ka sertifikāta īpašnieks ir apmeklējis DVS Urantijas nodarbības bez tiesībām nodarboties ar profesionālo dziedināšanu.

2.5. Dziedināšanu (skat. 2.2.2. punktu) var veikt jebkurš DVS Urantijas skolas „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” nodarbību apmeklētājs, kurš apguvis zināšanas un praktisko pieredzi, sākot ar 2013./2014.mācību gadu un ieguvis par attiecīgo laika posmu sertifikātu. Taču dziednieka klientam ir jāzina, ka ir vērā ņemama starpība zināšanu apjomā, dziedināšanas prasmēs un sasniegto vibrāciju jaudā starp skolas kursu un profesionalitātes rādītāju līmeņiem.

2.6. Dziedināšanas rezultāts ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Galvenie faktori:


III. sadaļa. Dziedināšanas darba kvalitātes rādītāji, dziednieka prasmes

Par dziednieku, saskaņā ar DVS Urantijas ētikas kodeksu un citiem noteikumiem, tiek sertificēts tikai tāds cilvēks, kurš:

3.1.dziednieka praksē pielieto tikai un vienīgi augstu vibrāciju gaismas enerģiju.

3.2.Paša dziednieka vibrācijām jāpārsniedz vismaz trīs reizes vidējo planētas Šūmana rezonansi attiecīgajā laika periodā. (Šūmana rezonansi varat atrast šeit: sosrff.tsu.ru )

3.3. dziedināšanas seansa laikā dziedniekam jāspēj aktivizēt vibrāciju jaudu vismaz trīs reizes salīdzinot ar 3.2.punktā aprakstīto jaudu.

3.4.dziedniekam ir jābūt ar maksimālo izpratni par dažādajiem enerģiju veidiem, prasmi tās atpazīt un pielietot. Piemēram:

3.5.Dziedniekam ir jāorientējas gaismas un tumsas dvēseļu formās.

3.6. Saskaņā ar atšķirīgo dvēseļu formēšanās veidu (gaismas vai tumsas pirmsākums), dziedināšanas laikā jāprot pielietot katram dvēseļu formas iemiesotajam cilvēkam viņam atbilstošo dziedināšanas metodiku.

3.7. Dziedniekam ir jāprot atrast problēmas enerģētisko cēloni šīs un pat iepriekšējo reinkarnāciju laikā, ir jāprot to novērst.

3.8. Dziedniekam, savas drošības un aizsardzības nolūkos no tumsas un ļaunuma pasaules darbinieku un enerģiju uzbrukumiem, kaitējumiem utt., ir jāprot bez kavēšanās atpazīt negatīvo enerģiju plūsmas virzienu, jaudu, avotu un to jāspēj neitralizēt. Neitralizēšanai tiek pielietoti dažādu līmeņu tīrās gaismas etalona enerģiju avoti.

3.9. Profesionālajam dziedniekam ir izvirzīti šādi obligātie nosacījumi:

3.10. Ņemot vērā faktu, ka planetārajā līmenī ļoti strauji mainās Gaismas un tumsas mijiedarbība, arī skolas „Zeme – dvēseles pagaidu mājas” absolventiem bez pārtraukuma ir jāturpina apgūt jaunākās izmaiņas un tās jāprot pielietot.

Ja ir vēlēšanās, informāciju par izmaiņām un notikumiem enerģētiskajos līmeņos var turpināt apgūt ik nedēļas vai tekošā mēneša ietvaros dažādajos DVS Urantijas organizētajos pasākumos.

3.11. Dziednieka pienākums ir palīdzēt kolēģiem atrisināt sarežģītus gadījumus, norādīt uz iespējamām kļūdām dziedināšanā vai paša dziednieka problēmām, palīdzēt kļūdas un problēmas gadījumā ar padomu vai veikt dziedināšanas seansu saviem kolēģiem.

3.12. DVS Urantijai ir tiesības atsaukt izsniegtā sertifikāta piešķirtās tiesības, ja dziednieks neievēro dziednieka ētiku, vai kā citādi grauj DVS Urantijas un dziednieku kopējo tēlu.

3.13. Sertifikāta piešķirto tiesību atsaukšana notiek publiskojot šo faktu DVS Urantija mājas lapā un citos saziņas līdzekļos.


Pielikums Nr.I. Sertificētie dziednieki

DVS Urantija biroja telpās darbojas sertificēti dziednieki:

First Prev Next Last
Vārds, uzvārds Darbības apraksts Telefons Dziedn. prof. līm.
Skaidrīte Aleksejeva
 • SIA DVS Urantija valdes pr-tāja;
 • MBA Maģistre;
 • DVS Urantija dziedniece;
 • Lektore;
 • Tradicionālā Reiki Meistare;
 • Kosmoeniopsiholoģe.

/Reiki iniciācijas, dziedināšana, privātie čenelingi, konsultācijas/

+371-292761184
Ventis Vasiļevskis
 • DVS Urantija dziednieks;
 • Tradicionālā Reiki Meistars.

/Lektors, dziedināšana, konsultācijas, Reiki iniciācijas/

+371-299062404
Līga Guseva
 • DVS Urantija dziedniece;
 • Tradicionālā Reiki Meistare;
 • „Jaunieši – jauniešiem", grupas vadītāja;
 • Kosmoeniopsiholoģe;
 • Bērnu meistarības centra „Urantija" vadītāja.

/Privātie čenelingi, dziedināšana, konsultācijas, Reiki iniciācijas/

+371-288516384
Inna Aļeksejeva
 • DVS Urantija dziedniece;
 • Tradicionālā Reiki Meistare;
 • Krievu valodas grupu nodarbību vadītāja.

/Reiki iniciācijas, dziedināšana, masāža ar Tibetas dziedošiem traukiem, konsultācijas/

(! Nav radniecības starp Sk. Aleksejevu un I. Aļeksejevu. Tā ir uzvārdu burtu sakritība!) 

+371-296177394
Inga Andersone
 • DVS Urantija dziedniece;
 • Tradicionālā Reiki Meistare.

/Lektore, dziedināšana, konsultācijas, Reiki iniciācijas/

+371-259122414

DZIEDNIEKI SANKTPĒTERBURGĀ

First Prev Next Last
Vārds, uzvārds Darbības apraksts Telefons Dziedn. prof. līm.
Roberts Kazanovs
 • Tradicionālā Reiki Meistars;
 • Sertificēts dziednieks

/ Reiki iniciācijas, dziedināšana, konsultācijas /                             

+812-921-94058094

 

 Piezīmes:

1. DVS Urantija kategoriski norobežojās no dažādajiem „pašieceltajiem un pašpasludinātajiem” darboņiem, kuri darbojas DVS Urantijas vārdā interpretējot pēc savas izpratnes, sagrozītā veidā mācot vai pielietojot DVS Urantijas dziedināšanas praksi;

2. Lai apturētu šādu darboņu rīcību, DVS Urantija patur sev tiesības pielietot visus tiesiskos instrumentus.